Heinz Grill  -  Spiritueel leraar


Home
Nieuwe yogawil
Geestelijke scholingsweg Spiritueel leraar
Impulsen
Contact en brochure
Biografie

Spiritueel leraar

Wat kunnen wij onder dit begrip begrijpen en wat niet?

Onder het begrip spiritueel leraar kunnen we begrijpen iemand die enerzijds de spirituele
of ziels-geestelijke werelden vanuit eigen inzicht kent, en anderzijds volgens de spirituele
wetmatigheden zijn leven vorm geeft, dus er ook op een reine manier naar leeft.
Het begrip wordt ook vaak omschreven als een ingewijde in de geestelijke werelden.

Belangrijk is hier om een onderscheid te maken tussen iemand die de geestelijke
wetmatigheden uit eigen inzicht kent en vanuit zichzelf onderzoekt en personen die
kosmische krachten ontvangen en doorgeven, of ook personen die geestelijke
boodschappen mediaal ontvangen en doorvertellen. Mensen die zo doorlaatbaar zijn
dat ze bepaalde kosmische energieën of boodschappen ontvangen kunnen we niet
als spirituele leraars omschrijven, want bij hen ontbreekt het eigen inzicht en de
eigen zelfkracht, alsook vaak het omzetten van de spiritualiteit tot in de materie.

Door het ontvangen van zogenaamde kosmische krachten die iemand doorgeeft
of ook door het luisteren naar of het lezen van mediale boodschappen kunnen we nog
niet echt vooruitgang boeken op de geestelijke weg, daar de eigen zelfkracht van de
leraar hierin ontbreekt. Dergelijke wegen leiden dan ook tot het ontwikkelen van
meer doorlaatbaarheid en gaan gepaard met zelfverlies en het opgeven van de klare
bewustzijnskracht, wat meer tot een drijven op bepaalde fijnere kosmische of energetische
trillingen bewerkt. Een weg waar het individu wordt overgeven of het bewustzijn door
diffusere energieën voortbewogen wordt staat niet meer in overeenstemming met een
hedendaagse spirituele of geestelijke ontwikkelingsweg. Tegenwoordig zou de
ontwikkeling het eigen ik, de eigen bewustzijnskracht en dus het scheppend vermogen
centraal moeten staan.

Hoe komt een spiritueel leraar tot kennis van de geestelijke werelden?

Een spiritueel of geestelijk leraar heeft de zielsorganen in zich ontwikkeld waardoor
hij vanuit eigen bewustzijnskracht de geestelijke wetmatigheden kan onderzoeken.
Spirituele leraars zoals Heinz Grill of Rudolf Steiner herkennen in de geestelijke wereld
een geestelijke logica. Zoals we aardse wetmatigheden hebben, bestaan er ook geestelijke
wetmatigheden. Alleen stemmen die niet altijd overeen. Hetgeen materieel waar is, is
dikwijls op geestelijk niveau onwaar of toch anders. Vandaar vinden sommigen hetgeen
in geestelijk geïnspireerde geschriften staat vaak totaal onlogisch. Het is echter enkel
onlogisch vanuit onze materiële begrenzde blik.

De spirituele leraar ontwikkelt eigenlijk een heel andere dimensie van denken, voelen
en willen dan we in het alledaagse wereldse aantreffen. Wij denken normaal gezien vanuit
een materieel principe in overeenstemming met onze zintuigen en wat uiterlijk zichtbaar
is. Onze gevoelsleven is volgens deze manier van denken ook gekleurd of begrensd.
En onze wil bestaat uit een ondergronds verlangen die ons voortdrijft.
De wil is op onszelf georiënteerd.

Een spiritueel leraar leeft nu niet in een staat dat hij al het denken en willen
opgeeft, maar hij verheft ze of transcendeert ze op een hoger niveau. Zo denkt
de geestesleraar niet intellectueel volgens materiële principes en het zintuigelijk
waarneembare, maar volgens geestelijke principes en hetgeen hij geestelijk schouwt.
Dit is een andere reine manier van denken die objectief in overstemming staat met een
geestelijke hogere logica. Het wordt als een imaginatief denken omschreven. Van
daaruit wordt er een heel ander objectiever voelen of gewaarworden ontwikkeld.
De geestesleraar voelt vrij van de vele gevoelsprojecties die wij in ons dragen. We
noemen dit een lichaamsvrij gewaarworden, een voelen die niet begrensd of gekleurd
wordt door de opgestapelde gevoelsprojecties uit het lichaam.

Welke werkingen gaan er van een spirituele leraar uit?

Gezien de spirituele leraar deze vrije en hogere dimensie van denken, voelen en
willen in zich draagt, straalt hij ook een heel ander bewustzijnslicht uit dan de normale
wereldburger. Zijn bewustzijnskracht of licht werkt bevrijdend, verheffend en heilzaam
naar buiten toe. De ervaring leert dat wanneer iemand enkele dagen in de nabijheid
van een spirituele leraar is, hij langzaam meer en meer uit de eigen enge grenzen getild
wordt en op die manier een veel vrijer en klaarder denken en voelen ontstaat.
Dit gebeurt nu niet daar de leraar iets speciaal met de leerling doet of een energie over
hem uitgiet maar daar zijn manier van denken, voelen en willen bevrijdend, verlichtend
en verheffend naar buiten toe werkt. Een ware spiritueel leraar laat de leerling vrij,
manipuleert hem niet, missioneert niet of probeert geen leerlingen te werven.
De vrijheid van het individu is voor hem een zeer belangrijke stelregel.

Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat de leerlingen passief in de nabijheid van
de leraar vertoefen en een energie bekomen die hen bevrijd. Op die manier zou
de leerling in zijn eigen individualiteit en bewustzijnsleven niet tot groei komen
en er zelf mettertijd een zeer negatief beeld ontstaan. De leerling zou actief
op het gedachtegoed van de leraar moeten afstappen. Zijn denken, voelen
en willen leren doorgronden, leren kennen, net zoals men een nieuw land leert kennen.
Zodat men geleidelijk aan zelf deze gedachten leert kennen en deze omvattender of
ruimere gewaarwordingen leert ontwikkelen. De leerling schoolt zijn eigen denken,
voelen en wil door op geestelijke waarheidsgedachten actief af te stappen.

Rudolf Steiner spreekt in deze zin over een objectieveren van ons bewustzijn met
ons denken en voelen. Want normaal gezien bekijken we de zaken vanuit de materiële
begrenzing van onze zintuigen en materiële intellectuele of gevoelsmatige manier van denken.
We herkennen hierdoor enkel de materiële werkelijkheid en wetmatigheden, maar niet de
hogere geestelijke wetmatigheden. Door zich tot een geestelijk gedachtengoed te richten,
leren we een andere geestelijke logica kennen die we langzaam in ons opnemen. Er
ontwikkelt zich hierdoor een andere dimensie en kwaliteit van denken, voelen en willen.
Door een geestelijk gedachtegoed te doorgronden ontstaat er een objectiveringsproces,
dat we ook zouden kunnen omschrijven door een proces waarbij er een verheffende,
doorlichtende of bevrijdende werking op de bewustzijnskrachten ontstaat.

Enkele belangrijke geestelijke leraars voor onze tegenwoordige geest en cultuur, die
vooral de eigen ik-ontwikkeling centraal plaatsen en het streven naar een synsthese
tussen geest en materie zijn: Rudolf Steiner, Heinz Grill en Sri Aurobindo.

De spirituele leraars die hiernaast afgebeeld staan, zijn enkele voorbeelden.
Of u deze als ware spitituele leraars ziet of niet hangt van uw eigen beoordeling af,
wellicht zijn sommige voor u echt onaanvaarbaar.

Oosterse spirituele leraars spreken vaak het Oosterse bewustzijn aan en
daarom is hun boodschap soms ook grotendeels voor het Oosten, hoewel
hun impuls universeel is en ze aanvulligen kunnen bieden.

Toch leeft er in deze hedendaagse leraars, Oosters of Westerse, een diepe
vaak onuitgesproken of verborgen Christelijke geest of impuls.
En dit zonder dat ze het Christendom als religie in een directe vorm onderwijzen. 
 
 
 

Omtrent Rudolf Steiner, Heinz Grill en Sri aurobindo
uit de brochure 'de oriëntering en doelstelling van
de yoga uit de reinheid van de ziel' van Heinz Grill:

Over de antroposofie van Rudolf Steiner:

Dit omvangrijk werk is een oneindige boom van wijsheid. De gedachten van Rudolf Steiner
werken op de ziel verlichtend, ophelderend, het licht op de exact bepaalde plaats bundelend.
De uitdrukkingen en beschrijvingen, die Rudolf Steiner gebruikte, komen zeer fijngevoelig
overeen met de geestelijke werkelijkheid, ze benaderen het bovenzintuiglijke beleven zo
dicht als de kleur het licht.
.....
Wie in de geschriften van de antroposofie studeert, neemt de bekwaamheid van het denken
in vormende en beeldende wijze op, hij zal zich met nieuwe zintuiglijke gaven voor het leven
toerusten, die voor hem niet tot een hindernis voor de spiritualiteit worden, maar zijn eigen
integriteit met engelachtige vrijheid begeleiden.

Over de yoga uit de reinheid van de ziel:

....Wanneer men vergelijkenderwijze de afbeeldingen en teksten van de "Yoga uit de reinheid
van de ziel" bekijkt, dan wordt deze soortgelijke opwelling duidelijk, die de beschouwer in zijn
innerlijk met een fijn schijnsel aanspreekt en hem eveneens uit een verdere beweging in de
vastheid van de materie ontheft. Dit gevoel kan zelfs de ongevoeligste beschouwer niet
helemaal beletten. In deze zin zijn de afbeeldingen en teksten over de asana minder
technische demonstraties, maar veeleer een uitdrukking van liefde, die geheel uit de opname
van het christelijk etherlichaam resulteert. De afbeeldingen en teksten zijn
meditatie en verheffen de ziel.

Over de synthese van yoga van Sri Aurobindo

Het lezen in de werken van Sri Aurobindo leidt het bewustzijn in een eerbiedige,
bewonderende en van alle bindingen zich bevrijdende en wijder wordende stemming. Het
werk is zoals de vrije, onaangeroerde adem. Een blauwachtige, rustgevende aura ontstaat
bij diegene, die zich met opmerkzaamheid aan de zinnen van zijn werk overgeeft. De fijne en
toch krachtige, blauwe aurastraling is de kleur van het verwerkelijkte en reine Zelf, de kleur
van de heilige, van de hoogste wils-, gedachten-, en gewaarwordingskrachten van de ziel.
Ze is de kleur van Sri Aurobindo. ....
 

Uitprintversie in Word van de volledige brochure van Heinz Grill


Rudolf Steiner
Grondlegger van de antroposofie
Hij belichtte vanuit zeer nauwkeurig 
geestelijk wetenschappelijk onderzoek 
tal van levensgebieden.
 
 
 
 
 
 

Heinz Grill
Grondlegger van de 
Yoga uit de reinheid van de ziel
Onderricht het individuatiepad
en de weg van boven naar onderen.
 
 
 
 
 
 

Sri Aurobindo
De synthese van de yoga
of de integrale yoga
Onderrichte de yogaweg voor
onze huidige tijd als een
weg vanuit de geest naar de materie
om tot een integrale synthese te 
komen tussen geest en materie
 
 
 
 
 
 

Sathya Sai Baba - Avatar
Onderwijst de eenheid van
de religies door de kracht
van de liefde.
 
 
 
 
 
 

Swami Sivananda
'Dien, heb lief, mediteer
en realiseer' was zijn lijfspreuk.
Hij onderrichtte vooral de yoga
van de overgave en onbaatzuchtigheid
en de vastberadenheid voor het
spiritueel doel.